frekvensfördelning
En frekvensfördelning är de olika variabelvärden som förekommer i ett statistiskt material tillsammans med frekvenserna för dem. Inlemmas de i en tabell får man en frekvenstabell.

Ex:
Frekvenstabellen nedan visar 30 elever i en klass fördelade efter ålder. Frekvenserna är här absoluta, dvs. de olika antalen elever.

 
  Ålder Antal elever  
  14 3  
  15 24  
  16 3  

Frekvensfördelningen består av talparen (14,3), (15, 24) och (16, 3).

Åter