kontinuerlig
Ordet kommer av ett latinskt ord som betyder fortsätta utan avbrott.

1. I statistik, om variabel (egenskap) som kan anta alla värden (inom vissa gränser).

Ex: Variabeln ålder för en människa kan anta alla värden (även annat än heltal!) mellan 0 år och, säg, 130 år. Man säger att variabeln är kontinuerlig.

2. I funktionsläran, om funktion vars graf (vars bild) är en obruten kurva eller en obruten linje.

Två ord som var och en på sitt sätt är motsats till kontinuerlig är diskontinuerlig och diskret [diskre´t]); se diskontinuerlig. Orddelerna dis och kret kommer av två latinska ord som betyder isär respektive växa.

Åter