centrala gränsvärdessatsen
Sats som teoretiskt motiverar varför variabler som bildats som summor eller medelvärden av oberoende observationer tenderar att vara ungefär normalfördelade. Satsen är en av de allra viktigaste i statistiken. Den matematiska bakgrunden är komplicerad och förbigås.

Åter