determinationskoefficient
Vid linjär regressionsanalys, ett mått på hur stor del av den totala variationen hos den beroende variabeln (se under oberoende variabel) som förklaras av den regressionsmodell som används. Ordet determination kommer av ett latinskt ord som betyder begränsa, bestämma.

Ett ofta använt ord för hur stor del av variationen som kan förklaras enligt ovan är förklaringsgrad. Determinationskoefficienten kan ses som ett mått på denna. Obs! Ordet ”förklaras” får inte förstås så att det föreligger ett orsakssamband – även om det kan vara så.

Vanliga skrivsätt för determinationskoefficienten är R2 och Rˆ2, som båda läses ”R två” eller ”R upphöjt till två”. För fallet med observationer på bara två variabler är determinationskoefficienten lika med kvadraten på produktmomentkorrelationskoefficienten, dvs. r2xy.

Utförligare och med exempel i Ordbok i statistik.

Åter