orsakssamband
Det att en viss förändring har en viss effekt. Andra ord är kausalsamband och kausalitet. Orden kausal och kausalitet kommer båda av ett latinskt ord som betyder orsak.

Ex: Om vätgas tillsätts till vatten får man knallgas. Orsakssambandet är helt entydigt: Tillsatsen av vätgas är orsak till effekten knallgas.

Utanför laboratoriet finns sällan samma entydighet.
Ex: Ett visst läkemedel sägs sänka blodtrycket hos personer som lider av högt blodtryck. Antag att medlet under en försöksperiod ges till 100 personer och att man efter periodens slut finner att blodtrycket i genomsnitt gått ned. Är då detta ett bevis för att läkemedlet haft effekt? Svaret bör vara nej, eftersom en inverkan på blodtrycket från andra faktorer inte kan uteslutas.

 • En för tanken idealisk situation vore om man för samma 100 personer kunde så att säga ”backa tillbaka till utgångsläget” och upprepa försöket, nu med den enda skillnaden att ett placebo ([place´bo] ett ”sockerpiller”) ges i stället för läkemedlet. Om nedgången i blodtrycket utebleve skulle detta uppfattas som ett bevis för att läkemedlet orsakar en sänkning.

 • Den beskrivna situationen är naturligtvis bara en tankelek. En möjlighet är däremot ett s.k. randomiserat försök: Man låter hälften av de 100 personerna få läkemedlet och hälften ett placebo och låter lotten avgöra vem som ska tillhöra den ena eller andra gruppen. Om skillnaden i genomsnittligt blodtryck mellan grupperna vid försöksperiodens slut visar sig vara klart större än vad man skulle förvänta sig som en effekt bara av den slumpmässiga uppdelningen väljer man att tro att det finns ett orsakssamband.

  Orsakssamband ska strängt skiljas från statistiska samband (ibland kallade siffersamband eller numeriska samband). Med ett statistiskt samband menar man i detta fall ofta en situation där de variabler som studeras samvarierar så att höga värden i en variabel förekommer tillsammans med höga värden i en annan, medan låga värden i den ena förekommer tillsammans med låga värden i den andra.
      Alternativt kan det handla om att höga värden i en variabel förekommer tillsammans med låga värden i en annan, medan låga värden i den ena förekommer tillsammans med höga värden i den andra; ibland talar man då om motvariation. Sambandsmått av typen korrelationskoefficienter är i båda dessa fall skilda från noll.

  Terminologin är svävande. Vissa författare skiljer – som här – mellan statistiska samband och orsaksamband, medan andra förebehåller ordet samband för innebörden orsakssamband. I stället för statistiskt samband talar man då om samvariation.

  Utförligare i Ordbok i statistik.

  Åter