systematiskt urval
Urval där var r:te element (enhet, objekt) i populationen väljs; r är ett tal lika med kvoten N/n där N och n är antalet element i populationen respektive i urvalet.

Ex: Antag en population om N = 600 skolelever och ett önskat urval om n = 75 elever.

  • Eleverna numreras från 1 till 600.
  • Kvoten r beräknas. Här får man r = N/n = 600/75 = 8. Var 8:e elev ska alltså väljas. Kvoten r = N/n, här 8, kallas ibland för hoppintervallet.
  • Som första element väljs en elev med ett nummer mellan 1 och 8. Numret väljs slumpmässigt; antag att det blir 5.

    Urvalet kommer då att omfatta eleverna med numren 5, 13, 21, 29 osv.

    Utförligare och med ytterligare exempel i Ordbok i statistik.

    Åter