typvärde
För ett statistiskt material, det variabelvärde som har den största frekvensen. Två andra ord är typ och modalvärde [moda´l]. Ordet modalvärde är en översättning av mode, det engelska ordet för typvärde.

Ex: Till stolpdiagrammet nedan är typvärdet lika med 3 och i histogrammet enligt praxis lika med 15, dvs. klassmitten i klassen med den största frekvensen.

Utförligare och med ytterligare exempel och figur i Ordbok i statistik.

Åter