chi-två-test (c2-test) [tji]
Metod för statistisk hypotesprövning som bygger på en teoretisk c2-fördelning. Som testvariabel används vanligen

där o står för observerad absolut frekvens och e för teoretiskt förväntad frekvens. Bokstaven e är den första bokstaven i engelskans expected, förväntad. Andra förekommande symboler är bl.a. O och E samt fo och fe.

Här följer två exempel på problem där metoden kan användas:

Ex: Vid behandling av en viss sjukdom krävs sedan gammalt sjukhusvård i högst en vecka för 7 av 10 patienter och längre tid för 3 av 10 patienter. När en ny metod utprövas finner man att tiderna för ett slumpmässigt urval om 60 patienter är högst en vecka för 49 av dem och längre tid för 11 av dem. Stöder detta resultat hypotesen att den nya metoden ger andra vårdtider eller nollhypotesen om ingen förändring?

Ex: Det sägs ibland att barn som är äldst i syskonskaran löper större risk att få psykiska störningar än yngre syskon. I en undersökning jämförde man graden av besvär hos förstfödda och icke-förstfödda pojkar. Man vill pröva om materialet strider mot nollhypotesen om oberoende mellan positionen i syskonraden och graden av psykiska besvär.

Utförligare och med exempel i Ordbok i statistik.

Åter