klusterurval
Urvalsmetod som innebär att populationen delas upp i undergrupper, kluster, varefter ett slumpmässigt urval i vanligen två steg görs. Jämför med stratifierat urval.

  • Urvalssteg 1, ett slumpmässigt urval av klustren väljs.
  • Urvalssteg 2, ett slumpmässigt urval element väljs ur vart och ett av de valda klustren.

    Ex: För en opinionsundersökning väljs först ett slumpmässigt urval kommuner och därefter ett slumpmässigt urval intervjupersoner ur var och en av de valda kommunerna.

    Utförligare och med ytterligare exempel i Ordbok i statistik.

    Åter