t-test
Statistisk hypotesprövning som sker med hjälp av en t-fördelning.
    t-test ställs ofta i motsats till vad som brukar kallas normaltest eller z-test . En av t-testets fördelar är att det ofta kan användas för små urval och när populationsstandardavvikelsen s (sigma, grekisk bokstav) är okänd men skattas med hjälp av urvalsstandardavvikelsen s. Se också t-fördelning.

Åter