urvalsdimensionering
Åtgärd att vid planering av en undersökning bestämma hur stort urval som ska väljas. Detta innebär ofta att beräkna hur stort ett slumpmässigt urval bör vara för att felmarginalen vid intervallestimation inte ska överskrida ett visst värde.

Ex: Man vill med hjälp av ett slumpmässigt urval och ett 95-procentigt konfidensintervall estimera (skatta) den andel röstberättigade som föredrar X-partiet. Om man vill sikta på en felmarginal om t.ex. högst 1 procentenhet (0,01) kan man, med en metod som här förbigås, beräkna hur stort urval man bör ta.

Åter