estimation
Statistisk metod för att med hjälp av urval estimera (skatta) en parameter [parame´ter] som t.ex. medelvärdet i en population eller en fördelning. Resultatet av en estimation är ett estimat. Ett estimat kan vara ett punktestimat eller ett intervallestimat. Orden estimation, estimera, estimat och (se nedan) estimator kommer alla av ett latinskt ord som betyder uppskatta, värdera.

Ex: Man vill veta något om svenska 10-åringars TV-vanor. Ur populationen alla 10-åringar i Sverige dras ett slumpmässigt urval barn; dessa intervjuas om sitt TV-tittande. Bl.a. får de frågan hur länge de en normal dag tittar på TV. Medelvärdet för urvalet visar sig vara x (x streck) lika med 2,6 timmar.

Punktestimat
Ett punktestimat är ett tal som används för att estimera (skatta) en parameter, t.ex. medelvärdet i en population eller en fördelning.

Ex: I exemplet ovan kan talet 2,6 användas som ett punktestimat (en punktskattning) av parametern, dvs. den genomsnittliga tittartiden för populationen alla 10-åringar. Förhoppningen är att urvalets medelvärde 2,6 timmar ska ligga nära detta värde.

Intervallestimat
Ett intervallestimat är ett intervall (en sträcka), i allmänhet kring ett punktestimat. I sammanhanget talar man ofta om konfidensintervall.

Ex: Se punktestimatet 2,6 ovan. Kring detta bestäms på sätt som här förbigås ett intervall; det visar sig att detta sträcker sig från 2,4 till 2,8 timmar. Talen 2,4 och 2,8 är intervallets ändpunkter; 2,4 är den undre intervallgränsen och 2,8 den övre. Ett annat  ord för intervallgräns är konfidensgräns.
    Förhoppningen är att intervallestimatet 2,4–2,8 inom sina gränser ska täcka den genomsnittliga tittartiden för alla 10-åringar.

Estimator
En variabel som används för att beräkna ett estimat. Ett annat ord är skattningsfunktion. I många handböcker översätts ordet estimator med skattning.

Konfidensgrad
Konfidensgrad är ett uttryck för det förtroende man har för att ett intervallestimat (ett konfidensintervall) ska täcka den parameter i en population eller en fördelning som man vill estimera, t.ex. medelvärdet. Andra uttryck är konfidenskoefficient och konfidensnivå.
    Förtroendet uttrycks oftast som procent, vanligen som 90, 95 eller 99 procent. Ibland används i stället sannolikheter, som 0,90, 0,95 och 0,99. När man gör konfidensuttalanden med utgångspunkt från ett faktiskt resultat bör man undvika sannolikhetsuttalanden och i stället uttrycka konfidensgraden i procent.

Utförligare och med fler exempel i Ordbok i statistik.

Åter