urvalsenhet, undersökningsenhet
Urvalsenheter är de element (enheter, objekt) i en population som finns förtecknade i en urvalsram och därför kan väljas. Begreppet urvalsenhet ska skiljas från begreppet undersökningsenhet. I regel är det fördelaktigt om begreppen sammanfaller. Det gör de ofta, men inte alltid.

Ex: Man vill undersöka skolelevers attityd i en viss fråga. Elev är här undersökningsenhet, men vad är urvalsenhet?
    För studien väljs ett antal elever slumpmässigt ur populationen elever vid en stor skola. Tre möjliga sätt är dessa:

1. Eleverna i skolkatalogen numreras och ett antal av dem lottas ut. Katalogens elever är urvalsenheterna. Här är urvalsenhet lika med undersökningsenhet.

2. Ett antal klasser lottas ut och sedan ett antal elever ur de utlottade klasserna. I det första urvalssteget är klasserna urvalsenheter, i det andra är det eleverna i de utlottade klasserna. Man kan tala om klasserna som primära urvalsenheter, ibland förkortat pue, och eleverna som sekundära urvalsenheter, ibland förkortat sue. Här är sekundär urvalsenhet lika med undersökningsenhet. Anm: Ibland talar man om primära och sekundära element. Orden primär och sekundär kommer av två latinska ord som betyder först respektive andre.

3. Liksom i det förra fallet lottas ett antal klasser ut, men här undersöks samtliga elever i de valda klasserna. Här är klass urvalsenhet; undersökningsenhet är som förut elev.

Åter