parametrisk metod, parametriskt test
Andra uttryck för fördelningsberoende metod (test), dvs. en metod (ett test) för statistisk hypotesprövning som kräver ett eller flera antaganden om den population ett urval kommer från.

Ex:
Teorin för t-test för två oberoende urval förutsätter att populationerna är normala och att de har samma varians (standardavvikelsen i kvadrat). Anm: I praktiken får man förstås nöja sig med approximationer.
.
Åter