omkrets
1. Av månghörning, summan av sidornas längder.

Ex: Omkretsen O av en kvadrat med sidan s är O = 4s. Uttrycket 4s (fyra s) ska tolkas som 4·s.

2. Av en sluten kurva, kurvans längd.

Ex: Omkretsen O av en cirkel är

O = pd eller O = 2pr

där p (pi) är ett tal ungefär lika med 3,14, d är cirkelns diameter [dia´meter eller diame´ter] och r dess radie. Mer om p finns under pi.
    pd (pi d) ska tolkas som p·d och 2pr (två pi r) som 2·p·r.

Ex: En cirkelrund löparbana har diametern 100 m. Man får att omkretsen är

O » 3,14·100 m = 314 m

Åter