F-test
Metod att med hjälp av urvalsvarianser pröva hypoteser om motsvarande populationsvarianser (varians, standardavvikelsen i kvadrat).

Prövningen sker genom att man bildar kvoten av varianserna från två urval som dragits oberoende av varandra och där observationerna inom varje urval kan betraktas som inbördes oberoende. Kvoten, kallad F-kvot, är en variabel som antas följa en F-fördelning. För begreppen oberoende urval och oberoende observationer, se oberoende.

F-test används också inom bl.a. områdena regressionsanalys och variansanalys för att testa behandlingseffekter.

Utförligare och med exempel i Ordbok i statistik.

Åter