varians
Spridningsmått som är standardavvikelsen i kvadrat. Av ett latinskt ord som betyder vara olika. Variansen ingår som en hörnsten i den statistiska metod som kallas variansanalys

Vanliga symboler är s2 (s två) för urval och s2 (sigma två; s, grekisk bokstav) för population eller teoretisk fördelning. För grundformler, se standardavvikelse.
    I teoretiska sammanhang då det är fråga om en population eller en sannolikhetsfördelning används ofta någon av symbolerna var och V.

Utförligare i Ordbok i statistik.

Åter