enhet
Vardagligt, ett bestämt värde som man kommit överens om och som man sedan använder för att jämföra med. Förr sade man sort i stället för enhet. Se också enhetssystem, grundenhet och härledd enhet.

Ex: 1 m (en meter), som i dag definieras som den sträcka ljuset tillryggalägger i tomrum under 1/299792458 sekund. Enheten kan sedan användas för att bilda nya enheter, t.ex. 1 km = 1 000·1 m = 1 000 m. Anm: När metern först definierades, i Frankrike i slutet av 1700-talet, bestämdes 1 m som en tiomiljondel av avståndet mellan ekvatorn och nordpolen.

Ex: 1 s (en sekund), 1° (en grad).

Se också längdenhet, areaenhet och volymenhet.

Åter