radian [radia´n]
Storleken av en vinkel anges vanligen i grader. Enheten är 1° (en grad).

Ex: En rät vinkel är 90° (nittio grader).

Ex: Ett varv är 360° (trehundrasextio grader).

I vissa matematiska sammanhang anges vinklar i radianer. Enheten är 1 radian, som förkortat skrivs 1 rad. Ett annat ord för radian är bågmått. Ordet radian kommer, liksom ordet radie, av ett latinskt ord som betyder liten stav.

I cirkeln nedan är den markerade cirkelbågen lika lång som cirkelns radie. 1 rad (en radian) är måttet på den medelpunktsvinkel vars vinkelben skär cirkelbågens ändpunkter.

Mellan grader och radianer finns sambanden nedan. För p (pi), se pi.
1 rad = 180/p » 57,30°
1° = p/180 » 0,02 rad
1 varv = 360° = 2p rad, som förkortat kan skrivas 2p

Åter