normalapproximation
Det att en normalfördelning används som en approximation för en annan, icke-normal fördelning. Se också anpassad normalfördelning. Ordet approximation kommer av ett latinskt ord som betyder närma sig.

Ex: En binomialfördelning är en diskret fördelning medan en normalfördelning är kontinuerlig. Det är dock vanligt att man låter en binomialfördelnings sannolikheter approximeras med sannolikheter som beräknats med hjälp av en normalfördelning. Något förenklat kan man säga att approximationsfelen blir små om antalet försök, n, är stort.
     Hur stort n behöver vara för att approximationen ska vara rimligt god beror bl.a. av binomialfördelningens parameter [parame´ter] p, som är sannolikheten för ett lyckat resultat vid ett försök. En tumregel som används i vissa handböcker är att både np och n(1 – p) ska vara större än 10, i några handböcker minst 5.

Åter